နိဒါန်း ဂျပန်နိုင်ငံရှိဂျပန်ပညာရေးနယ်ပယ်တွင်(ဂျပန်ဘာသာစကားကျောင်း)နှင့်ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်များနှင့်ကာလတိုကောလိပ်များမှသတ်မှတ်ထားသောကျောင်း(အထူးပြုဘာသာရပ်အပြင်သီးခြားဂျပန်စာသင်တန်း)ဟူ၍များစွာရှိပါသည်။ဤဆောင်းပါး၌“ ဂျပန်ဘာသာစကားကျောင်းများ” နှင့်ပတ်သတ်၍ရှင်းပြပါမည်။  ဂျပန်စာဘာသာစကားကျောင်းများသည်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်သက်ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များကသတ်မှတ်ပြငှာန်းထားသော […]