ကျွမ်းကျင်လုပ်သား(Tokuteigino)ဆိုသည်မှာဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်သမားလူဦးရေနည်းပါးသောကြောင့် အခက်ခဲဖြစ်နေသည့်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများကိုခန့်အပ်ရန်အတွက် ၂၀၁၉ […]